Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Toetsingscriteria per 1 januari 2021

Wanneer komt u in aanmerking voor ondersteuning?

Criteria: 

Wilt u alvast een overzicht maken om te kijken of u in aanmerking komt voor een voedselpakket?

INKOMSTEN

Het uitgangspunt is dat alle inkomsten van alle volwassen (18+) gezinsleden mee worden gerekend. 

Daaronder worden o.a. verstaan: 

 • Netto loon/uitkering e.d. van aanvrager.
 • Netto loon/uitkering e.d. van partner of inwonende volwassene(n) waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
 • Leefgeld Incl. reserveringen ingeval van budgetbeheer, schuldsanering.
 • Alimentatie, zowel kinder- als partneralimentatie.
 • Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten.
 • Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van zorgverzekering.
 • Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderopvang, alleen mee te rekenen ingeval er uitgaven voor kinderopvang zijn.
 • Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand door de gemeente.
 • Kindgebonden Budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen tot 18 jaar.
 • Opbrengst uit onderverhuur kamer of deel van eigen woning.
 • (Voorlopige) Teruggaaf inkomstenbelasting. Bij 1-malige betaling naar maandbedrag om te rekenen.
 • Kostgeld / bijdrage verdienende, inwonende kinderen, ouder, broer, zus,  meerderjarige pleeg- of stiefkinderen.   

Van inwonende kinderen met een eigen inkomen uit werk of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van 200 euro gerekend, onge-acht of dit daadwerkelijk wordt betaald.
Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer / zus, meer-derjarige stief- of pleegkinderen. Ook van deze personen mag een bijdrage worden  verwacht. De hoogte van de bijdrage zal worden bepaald door de beoordelaar maar zal minimaal 200 euro per persoon per maand bedragen.

Niet meegeteld worden: 

 • Vakantietoeslag
 • Kinderbijslag en studiefinanciering inwonende kinderen; dit zijn doeluitkering ten behoeve van kinderen, dus ook geen specifieke kosten kinderen meetellen.
 • Persoonsgebonden budget wordt geacht te worden besteed aan bijzondere kosten, die dus ook niet als kosten mogen worden opgevoerd.
 • Neveninkomsten van kinderen zoals krantenwijk, bijbaantje e.d.
 • Uitkeringen in het kader van Bijzondere Bijstand; deze van de gemeente ontvangen uitkeringen hebben bijna altijd een incidenteel karakter en worden ontvangen voor een bepaald doel.

UITGAVEN

Bij de uitgaven worden alleen kosten meegeteld die betrek-king hebben op de personen wiens inkomen is meegeteld. Kosten die vanuit de kinderbijslag, kindgebonden budget, persoons- gebonden budget of andere vergoedingen worden voldaan dus niet meetellen. De meest voor-komende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn: 

 • Huur.
 • Vaste kosten eigen woning w.o. rente en aflossing hypotheek. Verzekering en belastingen en premie kapitaalpolis verbonden aan de eigen woning.
 • Energie & Water, omrekenen naar maandbedragen.
 • Premie zorgverzekering inclusief eigen bijdrage/eigen risico.
 • Overige verzekeringen; premie inboedel- WA- begrafenisverzekering.
 • Telefoon/internet/televisie; de werkelijke kosten tot maximaal € 60,= per maand.
 • Gemeentelijke belastingen; er kan sprake zijn van kwijtschelding/vermindering.
 • Aflossing schulden; het is van belang dat er een zo compleet mogelijk overzicht wordt gemaakt van alle lopende schulden en de termijn waarop deze schulden zullen worden afgelost. Er moeten ook daadwerkelijk maandelijkse aflossingen zijn gedaan met het doel om schulden te verkleinen (aantonen via bankafschriften). Schulden aan familieleden worden niet meegenomen.
 • Kosten kinderopvang mits noodzakelijk.
 • Overige uitgaven dienen nauwkeurig gespecificeerd te worden. 

  

De volgende uitgaven worden niet meegerekend:

 • Autokosten; Deze zijn alleen aanvaardbaar als de auto om medische redenen of voor werk nodig is. Het bezit van een auto op zich is geen reden om een aanvraag af te wijzen. Er zal in gevallen, waarbij autokosten (enkel gebruikskosten) wel worden meegerekend, ook rekening moeten worden gehouden met ontvangen autokostenvergoedingen. De beoordelaar maakt een zorgvuldige afweging.
 • Kosten voor huisdieren; De kosten van huisdieren komen niet in aanmerking als uitgaven, tenzij het aantoonbaar om een hulp- of blindengeleidehond gaat. 
 • Premie voor spaar-, pensioen, overlijdensrisicoverzekering met spaarelement / voor zover niet verbonden aan de eigen woning.

Toelatingsnorm 2021

Onderstaande normen gelden vanaf 1 januari 2021 en wijken af van de normen tot die datum.  Mocht u na alles berekend te hebben lager uitkomen dan het basisbedrag per huishouden van € 135,00 plus per persoon € 95,00 dan zou u in aanmerking kunnen komen voor een voedselpakket  In de volgende voorbeelden wordt duidelijk dat men in aanmerking zou kunnen komen voor een voedselpakket.

 • Eén volwassene houdt minder over dan € 230,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 1 kind € 325,00  netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 2 kinderen € 420,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 3 kinderen € 515,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 4 kinderen € 610,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 5 kinderen € 705,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 6 kinderen € 800,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 7 kinderen € 895,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 1 volwassene en 8 kinderen € 990,00 netto vrij te besteden.

 

 • Een huishouden met 2 volwassenen houdt minder over dan € 325,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 1 kind € 420,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 2 kinderen € 515,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 3 kinderen € 610,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 4 kinderen € 705,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 5 kinderen € 800,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 6 kinderen € 895,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 7 kinderen € 990,00 netto vrij te besteden.
 • Een huishouden met 2 volwassenen en 8 kinderen € 1085,00 netto vrij te besteden.

Op enkele hierboven genoemde regels zijn aanvullingen en uitzonde-ringen van toepassing.  Dus zit u ongeveer op bovengenoemde be-dragen, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake-gesprek. 

Tel.: 06 15 58 46 52  (Uitsluitend op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-ochtend van 9.00-12.00 uur)